DH-SYSTEMS Sp. z o.o. rozpocza swoj dziaalno w 1992 roku jako firma handlowa wspópracujca z czoowymi europejskimi producentami urzdze w brany ciepowniczej.

Zaoycielami firmy byli ludzie z brany sanitarnej i AKPiA z wieloletnim dowiadczeniem projektowym i wykonawczym. W kolejnych latach rozszerzylimy swoj dziaalno o projektowanie, realizacj inwestycji i dzia serwisu stajc si firm inyniersk, oferujc kompleksowe usugi w dziedzinie inynierii rodowiska.

Szybki rozwój brany ciepowniczej umoliwiajcy wykorzystania róde energii odnawialnej tzw. OZE sta si duym wyzwaniem dla kadry technicznej firmy, która projektuje i realizuje inwestycje w oparciu o najnowsze dostpne rozwizania techniczne.

Dziki wiedzy i dowiadczeniu zdobytemu podczas dugoletniej dziaalnoci firmy oraz dziki sporzdzaniu audytów energetycznych w swej pracy projektowej kierujemy si efektywnoci energetyczn i ekonomiczn proponowanych rozwiza.

Dziaalno DH-SYSTEMS adresowana jest do klientów z nastpujcych sektorów:

    • przemys,

    • suba zdrowia,

    • obiekty owiatowe,

    • administracja publiczna i samorzdowa,

    • obiekty handlowe,

    • kocioy,

    • obiekty gospodarki komunalnej,

    • budownictwo mieszkaniowe.

Copyright © 2012 DH Systems