DH Systems logo

Do paliw odnawialnych zaliczany jest biogaz, który powstaje podczas fermentacji beztlenowej masy organicznej. Moe by on wykorzystywany do produkcji energii cieplnej, elektrycznej oraz jako biopaliwo II generacji.

Produkcja biogazu do celów energetycznych odbywa si w :

- w biogazowniach rolniczych i rolniczo-utylizacyjnych,

- na oczyszczalniach cieków,

- na wysypiskach odpadów.

13 lipca 2010 r zosta przyjty przez Rad Ministrów dokument „Kierunki rozwoju biogazowi rolniczych w Polsce w latach 2010-2020".

Sposób wykorzystania biogazu zaley od wielu czynników tj : odlego od sieci przesyowych elektrycznych, cieplnych i gazowych, lokalnego zapotrzebowanie na energi. Maj one wpyw na rozwizania techniczne. W zalenoci od moliwoci zagospodarowania energii wyprodukowanej z biogazu mona rozpatrywa nastpujce rozwizania :

- kotownie opalane biogazem ( produkcja energii cieplnej),

- ukady kogeneracji ( produkcja energii elektrycznej i cieplnej ),

- trigeneracja ( produkcja energii elektrycznej, ciepa i chodu ),

- uszlachetnianie biogazu do parametrów gazu ziemnego i wtaczanie go
  w niskocinieniowe sieci gazowe.

W zakresie wykorzystania ciepa odpadowego powstajcego podczas produkcji energii elektrycznej w biogazowi wspópracujemy obecnie z dostawc technologii biogazowych niemieck firm MT-Energie.

Wykaz przykadowych projektów zagospodarowywania ciepa powstajcego przy produkcji biogazu opracowanych przez DH-SYSTEMS.

2016r. 

Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni cieków w Zotowie
Zleceniodawca: Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-ciekowej WADIS Sp. z o.o.

2013r.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej brany technologicznej dla Biogazowni Rolnej w Rypinie (MT-Energie)

2012 r.

Wspóudzia w projekcie budowlano-wykonawczym biogazowni rolniczej o mocy 1MWe w miejscowoci Kisielice w zakresie zagospodarowania energii cieplnej z ukadu kogeneracyjnego.

inwestor: BIO-NIK ENERGIA Sp. z o.o. 

2010 r

Opracowanie projektów instalacji grzewczych i wentylacyjnych w ramach  zadania Rozbudowa Oczyszczalni cieków „FORDON" w Bydgoszczy", i rozbudowy kotowni na olej i biogaz o mocy 1380 kW na Oczyszczalni cieków „FORDON" w zakresie technologii i sterowania,  zapewniajcego automatyczn wspóprac: kotowni, bloku kogeneracyjnego i spalarni osadów pofermentacyjnych

inwestor/zleceniodawca : Hydrobudowa 9, Grupa PBG, Wysogotowo, Przemierowo,
ul. Skórzewska 35

Copyright © 2012 DH Systems