DH Systems logo

wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku wprowadzone zostao do polskiego ustawodawstwa z dniem 19 wrzenia 2007 r ( zmiana ustawy Prawo Budowlane ) jako wdroenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczcej jakoci energetycznej budynków.

wiadectwo charakterystyki energetycznej wykonujemy zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. „W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czci budynku stanowicej samodzieln cao techniczno-uytkow oraz sposobu sporzdzania i wzorów wiadectw ich charakterystyki replica franck muller long island watches energetycznej” ( Dz.U. nr 211, poz 1240).

wiadectwo charakterystyki energetycznej to wydany przez upowanionego specjalist dokument, który okrela wielko zapotrzebowania na energi do zaspokojenia potrzeb zwizanych z uytkowaniem budynku lub lokalu w zakresie ogrzewania, ciepej wody uytkowej, klimatyzacji oraz owietlenia. Ustawa Prawo budowlane reguluje kiedy naley sporzdzi ten dokument. Jest on obowizkowy dla wszystkich nowych oddawanych do uytkowania, sprzedawanych lub wynajmowanych nieruchomoci.


Wykaz przykadowych wiadectw charakterystyki energetycznej opracowanych przez DH-SYSTEMS.

  1. Budynek mieszkalny przy ul. Myskiej 4 w Bydgoszczy,
  2. Budynek obka  przy ul. Stawowej 1c w Bydgoszczy,
  3. Modernizowane budynki na terenie Oczyszczalni cieków "FORDON"
  4. Modernizowane budynki nalece do Szpitala Specjalistycznego u. Rydygiera 1,Pia
  5. Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej przy ul. Czerkaskiej w Bydgoszczy
  6. Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkó Mechanicznych nr 1 przy ul. w. Trójcy 37 w Bydgoszczy
Copyright © 2012 DH Systems