DH Systems logo

Definicj biomasy reguluje Dyrektywa UE nr 201/77/W zatwierdzona przez Parlament Europejski w 2001 r oraz Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z 2004 r .

Biomasa oznacza ulegajc biodegradacji cz produktów, odpadów lub pozostaoci pochodzenia biologicznego rolnictwa ( cznie z substancjami rolinnymi i zwierzcymi), z lenictwa i zwizanych dziaów przemysu, w tym ryboówstwa i akwakultury, a take ulegajc biodegradacji cz odpadów przemysowych i miejskich.

Za wykorzystaniem biomasy jako paliwa w ródach ciepa przemawia stosunkowo wysoka warto opaowa oraz duy efekt ekologiczny jaki przynosi jej zastosowanie. Biomasa charakteryzuje si zerowym bilansem, co oznacza, e podczas spalania biomasy do atmosfery emitowana ilo CO2 równowana iloci CO2 zasymilowanej przez rolin podczas jej wzrostu.

Firma DH-SYSTEMS ju od pocztku 2000 r uczestniczy w projektach zwizanych z wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych zarówno na etapie projektów wstpnych z analizami opacalnoci inwestycji jak i projektów budowlanych, wykonawczych oraz realizacji inwestycji.

Wykaz przykadowych projektów kotowni na biomas opracowanych przez DH-SYSTEMS.

2007 r

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie technologii kotowni wodnej na biomas o mocy 7,8 MW, parowej o mocy 1600 kW, sieci  przesyowych, wzów rozdziau ciepa i AKPiA w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. St.Staszica                                                                         

inwestor/zleceniodawca : Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisawa Staszica

2004 r

Wykonanie projektu kotowni na biomas  o mocy 450 kW dla Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy przy ul. Jedzieckiej.

inwestor/zleceniodawca :  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin Oddzia w Bydgoszczy

2003 r

Wykonanie projektu kotowni na biomas opalanej zrbkami drewnianymi o mocy 200 kW dla obiektów Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

inwestor/zleceniodawca: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Copyright © 2012 DH Systems