DH Systems logo

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 551) o efektywnoci energetycznej stanowi wdroenie  Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywnoci kocowego wykorzystania energii i usug energetycznych. Wprowadzany zosta nowy typ dokumentu – audyt efektywnoci energetycznej i nowy zawód audytora efektywnoci energetycznej.

Ustawa ta wprowadza równie system biaych certyfikatów, czyli  przedsibiorstwa sprzedajce energi elektryczn, ciepo i gaz  odbiorcom kocowym maj obowizek corocznie przedstawia prezesowi URE wiadectwa efektywnoci energetycznej stanowice dowód zrealizowania przedsiwzi efektywnociowych w okrelonym zakresie lub zamiast tych wiadectw wnosi opat zastpcz. Aby uzyska wiadectwa efektywnoci energetycznej przedsibiorstwo moe dokona zmian we wasnej dziaalnoci, ale gownie ma kupowa wiadectwa od innych jednostek, które zrealizuj przedsiwzicia suce  poprawie efektywnoci energetycznej takie  jak izolacja instalacji przemysowych, przebudowa lub remont budynków, modernizacja owietlenia, modernizacja lokalnych sieci ciepowniczych, lokalnych róde ciepa i innych.

W ustawie ustalane s specjalne zadania dla  jednostek sektora publicznego dotyczce zaoszczdzenia zuycia energii,  promocji efektywnoci energetycznej i  prowadzenia dziaa informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie.

Copyright © 2012 DH Systems