DH Systems logo

Wykonanie audytów

Audyt energetyczny jest opracowaniem , w którym dokonuje si oceny stanu istniejcego budynku z punktu widzenia jego cech wpywajcych na zuycie energii.

W audycie okrela si usprawnienia termomodernizacyjne , które naley wykona aby zmniejszy zuycie energii , tym samym obniy koszty eksploatacji budynku.

Audyt energetyczny stanowi dla Inwestora podstaw podjcia decyzji o opacalnoci przedsiwzi termomodernizacyjnych, a take jest niezbdnym dokumentem przy ubieganiu si o rodki finansowe na ich realizacj.

Wymóg posiadania audytów energetycznych dla jednostek sektora publicznego wynika z Ustawy
o Efektywnoci Energetycznej (Dz.U. nr 94, poz 551 z dnia 15 kwietnia 2011r., rozdzia 3,
art.10, pkt 5).

Wykonywane przez nas audyty energetyczne s zgodne z Ustaw z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. nr 223, poz.,1459) zwan Ustaw Termomodernizacyjn i oraz Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie replica patek philippe nautilus 5711 watches szczegóowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czci audytu remontowego, wzoru kart audytów, a take algorytmów oceny opacalnoci przedsiwzicia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346).


Lista audytów energetycznych wykonanych przez DH-SYSTEMS Sp.z o.o.

2004r. - 2005r.

Wykonanie wstpnych audytów energetycznych dla 126 placówek owiatowych na terenie miasta Bydgoszczy

Zleceniodawca: Urzd Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

2005r.

Wykonanie audytów energetycznych dla nastpujcych budynków  Szpitala Uniwersyteckiego  :

 - Budynek gówny,

 - Przychodnie przykliniczne,

 - Pawilon ókowy,

 - Budynki diagnostyczne A, B, C, D

 - cznik wschodni i zachodni,

 - Magazyn ywnoci,

 - Centrala ciepa,

 - Maszynownia chodni.

 Audyt energetyczny wentylacji i klimatyzacji

 Audyt energetyczny brany elektrycznej

 Audyt energetyczny róda ciepa

 Audyt energetyczny sieci cieplnej

Zleceniodawca: Szpital Uniwersytecki im. Dr A. Jurasza ul. M. Skodowskiej-Curie 9, 85 - 094 Bydgoszcz

2005r.  

Opracowanie audytu energetycznego dla nastpujcych placówek owiatowych:

- Szkoa Podstawowa nr 56, ul. Boniacka 3, 85 - 162 Bydgoszcz

- Zespó Szkó Budowlanych, ul. Pestalozziego 18, 85 - 095 Bydgoszcz

- Szkoa Podstawowa nr 62, ul. Stawowa 53, 85 - 323 Bydgoszcz

- Zespó Szkó nr 12, ul. Stawowa 41, 85 - 323 Bydgoszcz

- Gimnazjum nr 3, ul. Gawdy 5, 85 - 792 Bydgoszcz

- Modzieowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85 - 010 Bydgoszcz

- Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 5 Specjalna, ul. Grunwaldzka 41, 85 - 239 Bydgoszcz

- Przedszkole nr 26, ul. Markwarta 11, 85 - 015 Bydgoszcz

- Zespó Szkó nr 28, ul. Kromera 11, 85 - 792 Bydgoszcz

- Przedszkole nr 59, ul. Braniewska 8, 85 - 708 Bydgoszcz

- Zespó Szkó nr 1, ul. Nakielska 11, 85 - 219 Bydgoszcz,

- Orodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Graniczna 12, 85 - 201 Bydgoszcz

- Szkoa Podstawowa nr 65, ul. Duracza 7, 85 - 791 Bydgoszcz

- Zespó Szkó Ogólnoksztaccych nr 4, ul. Stawowa 39, 85 - 323 Bydgoszcz

- Gimnazjum nr 23, ul. Czackiego 8, 85 - 138 Bydgoszcz

- Zespó Szkó nr 11, ul. A. Fredry 3, 85 - 057 Bydgoszcz

- Szkoa Podstawowa nr 37, ul. Gdaska 122, 85 - 021 Bydgoszcz

- Zespó Szkó Medycznych, ul. Swarzewska 10, 85 - 731 Bydgoszcz

- Bursa rednich Szkó Medycznych, ul. Swarzewska 2, 85 - 731 Bydgoszcz

- Zespó Szkó nr 7, ul. Waryskiego 1, 85 - 320 Bydgoszcz

- Szkoa Podstawowa nr 66, ul. Z.Berlinga 3, 85 - 791 Bydgoszcz

- Zespó Szkó nr 5, ul. Z.Berlinga 13, 85 - 796 Bydgoszcz

2005r. - 2006r.

Opracowanie audytu energetycznego dla nastpujcych budynków Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy :

- kompleks budynków A,B,C, D; Pawilon 

  dydaktyczny, Stoówka, Magazyn ul. Chodkiewicza 30

- Budynek administracyjny, Hala sportowa, 

  Basen ul. Sportowa 2,

- Budynek UKW ul. Przemysowa 34,

- Budynek UKW ul. Staffa 1,

- Budynek UKW ul. Miska 15,

- Budynek UKW Al. Ossoliskich 12,

- Budynek UKW Plac Weyssenhoffa 11,

- Budynek UKW ul. Powstaców Wlkp.2,

- Budynek UKW ul. Jagielloska 11,

- Budynek UKW ul. Grabowa 2,

- Budynek UKW ul. Baczyskiego 10,

- Budynek UKW ul. uycka 21,

- Budynek UKW ul. uycka 24,

- Copernikanum ul. Kopernika 1,

 Zleceniodawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85 - 064 Bydgoszcz

2005r.

Opracowanie audytu energetycznego dla budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Jacka i Agatki
w Czuchowie

Zleceniodawca: Urzd Miejski w Czuchowie, ul. Wojska Polskiego 1, 87-300 Czuchów

2006r.

Opracowanie audytu energetycznego dla nastpujcych  budynków Szpitala :

- Budynek gówny,

- Pawilon ókowy,

- Portiernia,

- Apteka,

- czniki do Apteki i Pawilonu,

- Kuchnia

Lokalizacja: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E.Warmiskiego, ul. Szpitalna 19,

                  85 - 826 Bydgoszcz

2006r.

Opracowanie audytu energetycznego dla budynku Szpitala Powiatu Mogileskiego filii im.J.Strusia,
ul. Kociuszki 6.

Zleceniodawca: SP ZOZ w Mogilnie, ul. Kociuszki 10, 88 - 300 Mogilno

2006r.

Opracowanie audytu energetycznego dla dwóch budynków wielorodzinnych stanowicych wasno
gminy wiecie ul. Hallera.

Zleceniodawca: Gmina wiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 wiecie

2006r.

Wykonanie audytów energetycznych dla nastpujcych  budynków Szpitala :

- Budynek gówny 1A z cznikiem 1E,

- Budynek dziecicy 1H z cznikiem 1G,

- Budynek pawilonu. 

Lokalizacja: SP ZOZ Wojewódzki  Szpital im. J. Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85 - 168 Bydgoszcz

2006r.

Wykonanie audytów energetycznych dla nastpujcych budynków obków  w Bydgoszczy.

- nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a,

- nr 13, ul. Kasprzaka 5,

- nr 17, ul. Morska 2,

- nr 18, ul. Brzozowa 28,

- nr 20, ul. Gierczyka 8.

Zleceniodawca: Zespó obków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85 - 047 Bydgoszcz

2006r.

Wykonanie audytu energetycznego dla budynków Szpitala Powiatu Mogileskiego w Strzelnie - 
-filia im. Tytusa Chaubiskiego

Zleceniodawca: SP Zakad Opieki Zdrowotnej , ul. Kociuszki 10, 88 - 300 Mogilno

2008r.

Wykonanie audytu energetycznego dla budynku „A" Urzdu Miasta Bydgoszcz

Zleceniodawca: Miasto Bydgoszcz, ul. Grudzidzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

2009r.

Wykonanie audytów energetycznych  dla nastpujcych budynków Szkó w Bydgoszczy :

- Szkoa Podstawowa nr 57, ul. Bohaterów Westerplatte 2

- Szkoa Podstawowa nr 58, ul. Gdaska 53a,

- Szkoa Podstawowa nr 10, ul. lska 7,

- Zespó Szkó nr 25, ul. Czartoryskiego 18,

- Gimnazjum nr 24, ul. Kociuszki 37A,

- Liceum Ogólnoksztacce nr II, ul. Nowodworska 13,

- Zespó Szkó nr 10, ul. Karowicz 2

- Zespó Szkó Drzewnych - Warsztaty  

Zleceniodawca: Miasto Bydgoszcz, ul. Grudzidzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

2011r.

Wykonanie audytów energetycznych dla nastpujcych budynków w Bydgoszczy:

- budynek dydaktyczny przy ul. Al. Ossoliskich 12

- budynek dydaktyczny przy ul. Pl. Kocieleckich 8

- budynek administracyjny „E" przy ul Chodkiewicza 30

Zleceniodawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30  

2011r.

Wykonanie audytów energetycznych dla 11 budynków nalecych do Wojskowych Zakadów
Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy zasilanych w ciepo z wza W-0

Lokalizacja: Wojskowe Zakady Lotnicze S.A., Bydgoszcz, ul. Szubiska 107

2011r.

Wykonanie audytu energetycznego dla budynku szkoy przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy

Zleceniodawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30

2011r.

Wykonanie audytu energetycznego dla budynków Zespou Szkó Ogólnoksztaccych przy
ul. Gimnazjalnej 3  w wieciu

Zleceniodawca: Powiat wiecki, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 wiecie

2012r.

Wykonanie  audytów energetycznych dla nastpujcych budynków nalecych do Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bydgoszczy :

- budynek Jednostki Ganiczo-Ratunkowej nr 1 przy ul. Pomorskiej 16/18,

- siedziba Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy przy ul. Dbrowskiego 4,

- budynek Jednostki Ganiczo-Ratunkowej nr 4 przy ul. ochowskiej 69,

- budynek garau niskiego przy ul. Dbrowskiego 4,

- budynek garaowo- magazynowy przy ul. Dbrowskiego 4

Zleceniodawca: Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej w Bydgoszczy, ul. Dbrowskiego 4

2012 r

Wykonanie audytów energetycznych dla budynków nalecych do Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Chemnie przy ul. unawskiej 3a

2012 r.

Wykonanie audytu energetycznego dla budynku przedszkola przy ul. Niecaej 20 w Bydgoszczy

2012 r.

Wykonanie audytu energetycznego dla budynku przedszkola przy ul. Kleina 3 w Bydgoszczy

2012 r.

Wykonanie audytów energetycznych dla nastepujacych budynków Szkó w Bydgoszczy:

- Gimnazjum nr 24, ul. Kociuszki 37a,
- Szkoa Podstawowa nr 58 , ul. Gdaska 53a,
- Zespó Szkó nr 10, ul. Karowicza 2,
- Zespó Szkó nr 36, ul. Bohaterów Westerplatte 2,
- Liceum Ogólnoksztacce ne II, ul. Nowodworska 13.

Zleceniodawca: Miasto Bydgoszcz, ul. Grudzidzka 9-15

2012 r.

Wykonanie audytów energetycznych dla nastpujcych budynków w Bydgoszczy:

- budynek dydaktyczny przy ul. Jagielloskiej 12,
- budynek dydaktyczny przy ul. Powstaców Wlkp. 2,
-budynek administracyjno - dydaktyczny "A, B, C, D" przy ul. Chodkiewicza 30

Zleceniodawca: Uniwersytet kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Copyright © 2012 DH Systems