DH Systems logo

 

Firma DH-SYSTEMS posiada wasn pracowni projektow , w której pracuj projektanci z wieloletnim dowiadczeniem zawodowym. Nasi pracownicy ukoczyli wymagane szkolenia, uzyskali niezbdne certyfikaty i s czonkami Izby Inynierów Budowniactwa i Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Specjalizujemy si w : projektowaniu odnawialnych i konwencjonalnych róde energii, ukadów odzysku ciepa odpadowego, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, w wykonywaniu ocen energetycznych obiektów oraz w doradztwie technicznym.

Wszystkie nasze projekty wykonywane s z uwzgldnieniem indywidualnych potrzeb i ycze Inwestora, z wykorzystaniem najlepszych dostpnych metod oraz zgodnie ze sztuk inyniersk .

Copyright © 2012 DH Systems