DH Systems logo

Konsekwencj podpisanego w 1998 r Protokou z Kioto s dziaania pastw bdcych jego sygnatariuszami zmierzajce do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jednym z nich jest zwikszenie udziau paliw odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

W marcu 2008 r przywódcy krajów UE nakrelili program „3x20", który zakada konieczno ograniczenia emisji CO2 do 2020 r o 20% (Polska zmniejszya emisj o 16%) w stosunku do emisji z 1990 r, zakada popraw efektywnoci energetycznej w tym samym roku o 20% oraz zwikszenie udziau energii ze róde odnawialnych w krajowym bilansie energetycznym o 20 %( aktualnie w Polsce jest wytwarzane 4%).

Firma DH-SYSTEMS nie moga pozosta obojtna wobec powyszych strategii. Ju od 1996 r uczestniczymy w projektach zwizanych z wykorzystaniem paliw odnawialnych do produkcji energii poprzez wykorzystanie biogazu w ukadach kogeneracyjnych na oczyszczalniach cieków, zastosowanie biomasy jako paliwa w ródach ciepa, projektujc instalacje odzysku ciepa, czy instalacje kolektorów sonecznych.

Copyright © 2012 DH Systems