DH Systems logo

Jedn z gównych domen dziaalnoci firmy DH-SYSTEMS jest szeroko pojte doradztwo techniczne ze szczególnym naciskiem na doradztwo energetyczne, co wynika z naszej dziaalnoci audytorskiej.

Audytor energetyczny to specjalista w zakresie rodków technicznych oszczdzania energii i ochrony rodowiska i w zakresie oceny efektywnoci ekonomicznej inwestycji energooszczdnych dziaajcy jako niezaleny i obiektywny doradca.

Audyt energetyczny powinien okrela :

 • CO ROBI,  czyli co warto modernizowa , aeby osign z tego korzyci,
 • JAK TO WYKONA czyli jakie zastosowa rozwizania techniczne, jakie materiay
  i urzdzenia, jak przyj kolejno realizacji,
 • JAKIE BD KORZYCI I EFEKTY  ekonomiczne modernizacji
 • JAK TO SFINANSOWA czyli ocena celowoci i sposobu korzystania z kredytu, wskazanie
  rodzaju pomocy finansowej ( pomoc Pastwa, NFO, fundusze unijne).

Prawidowej odpowiedzi na te pytania moe odpowiedzie tylko fachowy doradca, cakowicie bezstronny i dziaajcy wycznie w interesie zleceniodawcy.

W ramach doradztwa technicznego pracownicy naszej firmy realizuj nastpujce zadania :

 • pomagaj przy opracowywaniu wniosków kredytowych,
 • przygotowuj dla banków opinie o celowoci udzielenia kredytu,
 • przeprowadzaj analiz energetyczn rozwiza projektowych,
 • kontroluj jako inwestycji w trakcie jej realizacji,
 • przeprowadzaj ocen wyników inwestycji energooszczdnych ( osignitej oszczdnoci energii ),
 • prowadz nadzór  nad eksploatacj, w tym przeprowadzaj badania i pomiary.
Copyright © 2012 DH Systems