DH Systems logo

 

Audyt energetyczny jest opracowaniem , w którym dokonuje si oceny stanu istniejcego budynku z punktu widzenia jego cech wpywajcych na zuycie energii.

W audycie okrela si usprawnienia termomodernizacyjne , które naley wykona aby zmniejszy zuycie energii , tym samym obniy koszty eksploatacji budynku.

Audyt energetyczny stanowi dla Inwestora podstaw podjcia decyzji o opacalnoci przedsiwzi termomodernizacyjnych, a take jest niezbdnym dokumentem przy ubieganiu si o rodki finansowe na ich realizacj.

Wymóg posiadania audytów energetycznych dla jednostek sektora publicznego wynika z Ustawy
o Efektywnoci Energetycznej (Dz.U. nr 94, poz 551 z dnia 15 kwietnia 2011r., rozdzia 3,
art.10, pkt 5).

Wykonywane przez nas audyty energetyczne s zgodne z Ustaw z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. nr 223, poz.,1459) zwan Ustaw Termomodernizacyjn i oraz Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegóowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czci audytu remontowego, wzoru kart audytów, a take algorytmów oceny opacalnoci przedsiwzicia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346).


Lista audytów energetycznych wykonanych przez DH-SYSTEMS Sp.z o.o.

Na podstawie audytów i projektów wykonanych przez nasz firm nastpujcy inwestorzy otrzymali dofinansowania:

Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Chemnie przy ul. unawskiej 3a - dofinansowanie z
   Regionalnego Programu Operacyjnego

Komenda Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bydgoszczy :budynki ul. ochowska 69, Pomorska 16/18 i
   Dbrowskiego 4 - dofinansowanie z Narodowego Funduszu

-  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz budynek przy ul. Ogiskiego 16 i Powstaców Wielkopolskich 2
   - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Kaliskiego 7 - dofinansowanie z Regionalnego
  Programu Operacyjnego i z Narodowego Funduszu

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy budynki przy Al. Ossoliskich 12, Pl. Kocieleckich 8 i
 
Chodkiewicza 30 - dofinansowanie z Narodowego Funduszu

2018r.

Wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Jczmiennej 23/Prostej 4 w Toruniu

Inwestor: Kolegium Jagielloskie - Toruska Szkoa Wysza

Wykonanie audytów energetycznych dla budynków nalecych do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie oraz opracowanie programu Funkcjonalno-Uytkowego dla zadania pn. "Zmniejszenie efektywnoci energetycznej obiektów Muzeum Archeologicznego w Biskupinie"

Wykonanie audytu energetycznego budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej 32 w ninie.

Wykonanie audytu energetycznego dla Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjaskiego Niepokalanego Serca NMP w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 20.

2017r.

Wykonanie audytu energetycznego budynku Miejskiego Domu Kultury w Misku Mazowieckim

Wykonanie audytu energetycznego dla Orodka Terapii Uzalenie CEDR Mokowo

Wykonanie audytu energetycznego dla budynków nalecego do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy: ul. Suchej , ul. Mazowieckiej i ul. Hetmaskiej w Bydgoszczy

 

2016r.

Wykonanie audytu energetycznego wraz z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków Wydziau Chemii Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 7

Wykonanie audytu energetycznego dla Zespou Szkó w Wadowie Królewskim

Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Zakadu Doskonalenia zawodowego w Toruniu ul. ókiewskiego 37/41

Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Szkoy Podstawowej w miejscowoci Izdebno Kocielne
Inwestor: Urzd Miejski Grodzisk Mazowiecki

Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Karpackiej 43A w Bydgoszczy

Wykonanie audytu efektywnoci energetycznej dla huty szka Veni S.A. w miejscowoci Tur

Wykonanie audytu energetycznego budynków Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Boego Ciaa w Tucholi

 

 

2015r. 

Wykonanie audytów energetycznych dla obiektów znajdujcych si w Chemnie ul. Dworcowa 40
Inwestor: Adriana Nieruchomoci Sp. z o.o. z siedzib w Kosowinie

Wykonanie audytu energetycznego dla Zespou Szkó Salezjaskich w Poznaniu

Wykonanie audytu energetycznego dla budynku biurowo-usugowego w Osielsku ul. Szosa Gdaska 19
Inwestor: Pallmed Sp. z o.o.

Audyt energetyczny dla Domu Pomocy Spoecznej w Tonowie

Audyt energetyczny dla Domu Pomocy Spoecznej w Barcinie

Audyt energetyczny dla orodka wypoczynkowego w Okoninach Nadjeziornych
Inwestor: Pallmed Sp. z o.o.

Aktualizacja audytów energetycznych dla budynku Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Pónoc ul. Przyrzecze 2-4

 

2014r.

Wykonanie audytów energetycznych dla budynków bdcych wasnoci Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy

Wykonanie audytów energetycznych dla budynków Zespou Szkó im. Celestyna Kamiskiego w Dbrowie Chemiskiej

Wykonanie audytów energetycznych dla budynku dydaktyczno-administracyjnego przy ul. Ogiskiego 16 w Bydgoszczy nalecego do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wykonanie audytu energetycznego Zespou Gównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Wykonanie audytów energetycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblgu

 

2013r.

Wykonanie audytów energetycznych dla budynków znajdujcych si na terenie Szpitala
w Rawie Mazowieckiej

Audyt efektywnoci energetycznej owietlenia wewntrznego dla budynków Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy

Audyt energetyczny systemu ciepowego dla Miasta Susz obejmujcy audyt energetyczny budynku, miejskiej sieci ciepa, róda ciepa

 

2012r.

Wykonanie  audytów energetycznych dla nastpujcych budynków nalecych do Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bydgoszczy :

- budynek Jednostki Ganiczo-Ratunkowej nr 1 przy ul. Pomorskiej 16/18,

- siedziba Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy przy ul. Dbrowskiego 4,

- budynek Jednostki Ganiczo-Ratunkowej nr 4 przy ul. ochowskiej 69,

- budynek garau niskiego przy ul. Dbrowskiego 4,

- budynek garaowo- magazynowy przy ul. Dbrowskiego 4

Zleceniodawca: Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej w Bydgoszczy, ul. Dbrowskiego 4

2012 r

Wykonanie audytów energetycznych dla budynków nalecych do Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Chemnie przy ul. unawskiej 3a

2012 r.

Wykonanie audytu energetycznego dla budynku przedszkola przy ul. Niecaej 20 w Bydgoszczy.

2012 r.

Wykonanie audytu energetycznego dla budynku przedszkola przy ul. Kleina 3 w Bydgoszczy.

2012 r.

Wykonanie audytów energetycznych dla nastpujcych budynków Szkó w Bydgoszczy:

- Gimnazjum nr 24, ul. Kociuszki 37a,
- Szkoa Podstawowa nr 58, ul. Gdaska 53a,
- Zespó Szkó nr 10, ul. Karowicza 2,
- Zespó Szkó nr 36, ul. Bohaterów Westerplatte 2,
- Liceum Ogólnoksztacce nr II, ul. Nowodworska 13.

Zleceniodawca: Miasto Bydgoszcz, ul. Grudzidzka 9-15

2012 r.

Wykonanie audytów energetycznych dla nastpujcych budynków w Bydgoszczy:

- budynek dydaktyczny przy ul. Jagielloskiej 12,
- budynek dydaktyczny przy ul. Powstaców Wlkp. 2,
- budynek administracyjno - dydaktyczny "A, B, C, D" przy ul. Chodkiewicza 30.

Zleceniodawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

2012 r.

Wykonanie audytów energetycznych dla budynków nalecych do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

2012 r.

Wykonanie audytów energetycznych dla obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy przy ul. Kaliskiego 7.

Wykonanie audytów energetycznych budynków Szpitala Specjalistycznego w Pile

2011r.

Wykonanie audytów energetycznych dla nastpujcych budynków w Bydgoszczy:

- budynek dydaktyczny przy ul. Al. Ossoliskich 12

- budynek dydaktyczny przy ul. Pl. Kocieleckich 8

- budynek administracyjny „E" przy ul Chodkiewicza 30

Zleceniodawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30  

2011r.

Wykonanie audytów energetycznych dla 11 budynków nalecych do Wojskowych Zakadów
Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy zasilanych w ciepo z wza W-0

Lokalizacja: Wojskowe Zakady Lotnicze S.A., Bydgoszcz, ul. Szubiska 107

2011r.

Wykonanie audytu energetycznego dla budynku szkoy przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy

Zleceniodawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30

2011r.

Wykonanie audytu energetycznego dla budynków Zespou Szkó Ogólnoksztaccych przy
ul. Gimnazjalnej 3  w wieciu

Zleceniodawca: Powiat wiecki, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 wiecie


2009r.

Wykonanie audytów energetycznych  dla nastpujcych budynków Szkó w Bydgoszczy :

- Szkoa Podstawowa nr 57, ul. Bohaterów Westerplatte 2

- Szkoa Podstawowa nr 58, ul. Gdaska 53a,

- Szkoa Podstawowa nr 10, ul. lska 7,

- Zespó Szkó nr 25, ul. Czartoryskiego 18,

- Gimnazjum nr 24, ul. Kociuszki 37A,

- Liceum Ogólnoksztacce nr II, ul. Nowodworska 13,

- Zespó Szkó nr 10, ul. Karowicz 2

- Zespó Szkó Drzewnych - Warsztaty  

Zleceniodawca: Miasto Bydgoszcz, ul. Grudzidzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

2008r.

Wykonanie audytu energetycznego dla budynku „A" Urzdu Miasta Bydgoszcz

Zleceniodawca: Miasto Bydgoszcz, ul. Grudzidzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

2006r.

Opracowanie audytu energetycznego dla nastpujcych  budynków Szpitala :

- Budynek gówny,

- Pawilon ókowy,

- Portiernia,

- Apteka,

- czniki do Apteki i Pawilonu,

- Kuchnia

Lokalizacja: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E.Warmiskiego, ul. Szpitalna 19,

                  85 - 826 Bydgoszcz

2006r.

Opracowanie audytu energetycznego dla budynku Szpitala Powiatu Mogileskiego filii im.J.Strusia,
ul. Kociuszki 6.

Zleceniodawca: SP ZOZ w Mogilnie, ul. Kociuszki 10, 88 - 300 Mogilno

2006r.

Opracowanie audytu energetycznego dla dwóch budynków wielorodzinnych stanowicych wasno
gminy wiecie ul. Hallera.

Zleceniodawca: Gmina wiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 wiecie

2006r.

Wykonanie audytów energetycznych dla nastpujcych  budynków Szpitala :

- Budynek gówny 1A z cznikiem 1E,

- Budynek dziecicy 1H z cznikiem 1G,

- Budynek pawilonu. 

Lokalizacja: SP ZOZ Wojewódzki  Szpital im. J. Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85 - 168 Bydgoszcz

2006r.

Wykonanie audytów energetycznych dla nastpujcych budynków obków  w Bydgoszczy.

- nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a,

- nr 13, ul. Kasprzaka 5,

- nr 17, ul. Morska 2,

- nr 18, ul. Brzozowa 28,

- nr 20, ul. Gierczyka 8.

Zleceniodawca: Zespó obków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85 - 047 Bydgoszcz

2006r.

Wykonanie audytu energetycznego dla budynków Szpitala Powiatu Mogileskiego w Strzelnie - 
-filia im. Tytusa Chaubiskiego

Zleceniodawca: SP Zakad Opieki Zdrowotnej , ul. Kociuszki 10, 88 - 300 Mogilno

 

2005r. - 2006r.

Opracowanie audytu energetycznego dla nastpujcych budynków Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy :

- kompleks budynków A,B,C, D; Pawilon 

  dydaktyczny, Stoówka, Magazyn ul. Chodkiewicza 30

- Budynek administracyjny, Hala sportowa, 

  Basen ul. Sportowa 2,

- Budynek UKW ul. Przemysowa 34,

- Budynek UKW ul. Staffa 1,

- Budynek UKW ul. Miska 15,

- Budynek UKW Al. Ossoliskich 12,

- Budynek UKW Plac Weyssenhoffa 11,

- Budynek UKW ul. Powstaców Wlkp.2,

- Budynek UKW ul. Jagielloska 11,

- Budynek UKW ul. Grabowa 2,

- Budynek UKW ul. Baczyskiego 10,

- Budynek UKW ul. uycka 21,

- Budynek UKW ul. uycka 24,

- Copernikanum ul. Kopernika 1,

 Zleceniodawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85 - 064 Bydgoszcz

 

2005r.

Opracowanie audytu energetycznego dla budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Jacka i Agatki
w Czuchowie

Zleceniodawca: Urzd Miejski w Czuchowie, ul. Wojska Polskiego 1, 87-300 Czuchów

2005r.

Wykonanie audytów energetycznych dla nastpujcych budynków  Szpitala Uniwersyteckiego  :

 - Budynek gówny,

 - Przychodnie przykliniczne,

 - Pawilon ókowy,

 - Budynki diagnostyczne A, B, C, D

 - cznik wschodni i zachodni,

 - Magazyn ywnoci,

 - Centrala ciepa,

 - Maszynownia chodni.

 Audyt energetyczny wentylacji i klimatyzacji

 Audyt energetyczny brany elektrycznej

 Audyt energetyczny róda ciepa

 Audyt energetyczny sieci cieplnej

Zleceniodawca: Szpital Uniwersytecki im. Dr A. Jurasza ul. M. Skodowskiej-Curie 9, 85 - 094 Bydgoszcz

2005r.  

Opracowanie audytu energetycznego dla nastpujcych placówek owiatowych:

- Szkoa Podstawowa nr 56, ul. Boniacka 3, 85 - 162 Bydgoszcz

- Zespó Szkó Budowlanych, ul. Pestalozziego 18, 85 - 095 Bydgoszcz

- Szkoa Podstawowa nr 62, ul. Stawowa 53, 85 - 323 Bydgoszcz

- Zespó Szkó nr 12, ul. Stawowa 41, 85 - 323 Bydgoszcz

- Gimnazjum nr 3, ul. Gawdy 5, 85 - 792 Bydgoszcz

- Modzieowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85 - 010 Bydgoszcz

- Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 5 Specjalna, ul. Grunwaldzka 41, 85 - 239 Bydgoszcz

- Przedszkole nr 26, ul. Markwarta 11, 85 - 015 Bydgoszcz

- Zespó Szkó nr 28, ul. Kromera 11, 85 - 792 Bydgoszcz

- Przedszkole nr 59, ul. Braniewska 8, 85 - 708 Bydgoszcz

- Zespó Szkó nr 1, ul. Nakielska 11, 85 - 219 Bydgoszcz,

- Orodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Graniczna 12, 85 - 201 Bydgoszcz

- Szkoa Podstawowa nr 65, ul. Duracza 7, 85 - 791 Bydgoszcz

- Zespó Szkó Ogólnoksztaccych nr 4, ul. Stawowa 39, 85 - 323 Bydgoszcz

- Gimnazjum nr 23, ul. Czackiego 8, 85 - 138 Bydgoszcz

- Zespó Szkó nr 11, ul. A. Fredry 3, 85 - 057 Bydgoszcz

- Szkoa Podstawowa nr 37, ul. Gdaska 122, 85 - 021 Bydgoszcz

- Zespó Szkó Medycznych, ul. Swarzewska 10, 85 - 731 Bydgoszcz

- Bursa rednich Szkó Medycznych, ul. Swarzewska 2, 85 - 731 Bydgoszcz

- Zespó Szkó nr 7, ul. Waryskiego 1, 85 - 320 Bydgoszcz

- Szkoa Podstawowa nr 66, ul. Z.Berlinga 3, 85 - 791 Bydgoszcz

- Zespó Szkó nr 5, ul. Z.Berlinga 13, 85 - 796 Bydgoszcz


2004r. - 2005r.

Wykonanie wstpnych audytów energetycznych dla 126 placówek owiatowych na terenie miasta Bydgoszczy

Zleceniodawca: Urzd Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz


Copyright © 2012 DH Systems